ASZF

Általános szerződési feltételek

a Leányvári Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 39.; cégjegyzékszáma: Cg.: 15-09-082499, nyilvántartásba vevő cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 1., adószáma: 25135697-2-15) által működtetett webshop-rendszer felhasználásához.

Cégünk kitűzött célja, hogy Ön a magyarországi teljes kínálatunkból a legegyszerűbben, leggyorsabban és természetesen legkedvezőbb áron juthasson hozzá az Ön által igényelt termékekhez. Biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben Önt is elégedett vásárlóink között üdvözölhetjük.

Fogalommeghatározás

Megrendelő (Vevő): a jelen ÁSZF szövegében megrendelőnek minősül a http://www.mokkacukraszda.hu weboldalon felhasználó - függetlenül attól, hogy tényleges szállítási szerződés létrejön-e felek között, vagy sem.

Általános tudnivalók

Minden megrendelését Ön az interneten keresztül tudja leadni a http://www.mokkacukraszda.hu weboldalon, amely megrendelés a jelen általános szerződési feltételek elfogadását jelenti.

A webes vásárlásnál regisztrációra nincs szükség, az Ön adatait kell megadni, a szállításra - fizetésre vonatkozóan, a formanyilatkozat értelemszerű kitöltésével. A megrendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

A rendelés során köteles saját nevében, a saját, valós adatainak megadásával eljárni. A valótlan adatok megadásáért, és ennek következtében a téves kiszállításért a hamis adatokat megjelölő személy felelősséggel tartozik.

Az internetes áraink, kizárólag a webshopban leadott rendelésekre érvényesek, személyes vásárlás keretein belül nem vehetőek igénybe, amennyiben az árak eltérnek.

Az oldalra való belépéssel a felhasználók elfogadják és eleget tesznek az alább felsorolt szabályoknak és feltételeknek, mint ahogyan az érvényes jogszabályoknak is.

A Leányvári Kft. mindent megtesz a weboldalra felkerülő információk helyességének biztosítása érdekében. Mindezek ellenére előfordulhatnak hibák az információkban.

Minden Gluténmentes és Laktózmentes megjelölésű ételünk glutén- és laktózmentes alapanyagból készül, viszont a 100 %-os mentességet sajnos nem tudjuk garantálni. Mivel süteményeink gluténtartalmú terméket, alapanyagokat felhasználó műhelyben készülnek, így levegő útján keresztszennyeződés fordulhat elő. A kifejezetten súlyos akkut érzékenységgel, allergiával kűzdők számára, akiknél egy molekulányi glutén vagy laktóz is heves reakciókat válthat ki, nem javasoljuk dessertjeink fogyasztását.

Elektronikus úton történő szerződéskötés

A http://www.mokkacukraszda.hu weboldalon található az általunk forgalmazott termékek listája, azok bruttó árának megjelölése mellett, amely árak a szállítási és járulékos költségeket nem tartalmazzák. A szállítási költség/fuvardíj ugyanezen weboldalon kerül feltüntetésre, amely költséget a termék árán felül kell megfizetni a kiszállításkor.

A fenti weboldalon lévő termékek megjelölése és az árak feltüntetése szerződéskötési ajánlattételi felhívásnak minősülnek, amelyre megrendelő tesz ajánlatot a megrendelési lap saját nevében, saját valós adataival történő kitöltésével és a megrendelés elküldésével.

A Leányvári Kft., amennyiben a megrendelő által tett szerződéskötésre irányuló ajánlatot, azaz a megrendelést elfogadja, minden esetben visszaigazolást küld megrendelőnek a adminisztrációs lapon feltüntetett e-mail címre a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül.

A visszaigazolás megrendelő részére történő visszaküldésével felek között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollevők közötti írásbeli szállítási szerződés jön létre, amelyben az egyik fél a Leányvári Kft. mint szállító, a másik fél pedig megrendelő.

A szerződés megkötésének nyelve a magyar, ettől való eltérés kizárólag a Szállító egyoldalú, előzetes hozzájárulása esetén lehetséges, azonban ez esetben is a magyar szöveg lesz irányadó eltérés esetén.

Szerződés tartalma, jogok kötelezettségek

A Szállító köteles kiszállítás útján a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelési nyilatkozatban megjelölt szállítási címre eljuttatni a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul telefonon vagy e-mail-en felvenni a kapcsolatot Megrendelővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Megrendelő köteles az általa feladott megrendelésen megjelölt, a Szállító által visszaigazolt, a megadott címre kiszállított vagy kiszállíttatott termékeket a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő (futár) részére kifizetni, vagy a http://www.mokkacukraszda.hu weboldalon lévő részletes szállítási és fizetési feltételekben meghatározottak szerint, azaz az áruházunkban történő átvétel esetén az átvétellel egyidejűleg készpénzben kifizetni. A visszaigazolásban szereplő vételár már tartalmazza a termékek, a csomagolási és a szállítási költségeket is.

Az elállás joga - 14 napos visszavásárlás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében
1) 20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a termék fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

29. §(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. §szerinti jogát
c) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

A fogyasztó elállási szándékát köteles írásban jelezni a szállító felé a törvényben meghatározott intervallumon belül a rendelesmokka@gmail.com e-mail címre elküldött nyilatkozat útján.

A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Ez a szerződés (megrendelés) megszűnését eredményezi. Szállító ezt tudomásul veszi. A fogyasztó köteles az árut (ha már átvette) saját költségén szállítónak visszajuttatni!
23. §(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Más teendője NINCS.

Ha a megadott határidőn belül nem él elállási jogával, a szerződés (megrendelés) érvényes, és a fogyasztó a termék vételárát köteles kiegyenlíteni.

2) - Ha a vállalkozás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

3) - Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

4) - Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

5) - Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Szállító a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkezett károk megtérítését követelheti, amelyet jogosult beszámítás útján rendezni a visszafizetendő vételár erejéig - azonban az ezt meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

Ha a megrendelő a terméket hiányosan, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt sérülten juttatja vissza a Szállítóhoz, a Szállító a visszavásárlásra nem köteles.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Leányvári Kft-től vásárolt termékeket kizárólag számlával együtt áll módunkban visszavásárolni, illetve cserélni.

Egyéb, elállással kapcsolatos rendelkezések

Ha a szállító a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a szállítót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a szállító a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a szállítót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a szállító egyértelműen és pontosan köteles a megrendelőt tájékoztatni.

Általános megrendelői tájékoztató

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9. §-ának (a)-(b) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról.

Társaságunk (Szállító) adatai

Leányvári Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 39.; cégjegyzékszáma: Cg.: 15-09-082499, nyilvántartásba vevő cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 1., adószáma: 25135697-2-15).

Áruk árának, illetve a járulékos költségek megjelölése: az ajánlattételi felhívásban szerepel a bruttó ára a termékeknek, a visszaigazolásban pedig a járulékos költségekkel megnövelt összeg is feltüntetésre kerül.

A létrejött szerződés minden megrendelés esetében egyszeri, önálló, írásbeli szállítási szerződésnek minősül, amelyre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt szabályok „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól" rendelkezésekkel összhangban irányadók. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai is irányadóak.

Reklamációk kezelése

Panaszát elsődlegesen helyben megteheti, vagy írásban a székhelyünkre is eljuttathatja, melyre írásban nyolc napon belül válaszolunk:

Leányvári Kft.
cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 39.
tel: +3642311314
e-mail: rendelesmokka@gmail.com

A vásárló problémájával a következő testületekhez fordulhat

 

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály,

4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.; telefon: +36 42 500 694

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.; telefon +36 42 420 180

Békéltető testületek országos listája:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Levelezési cím:
6001 Kecskemét Pf. 228.
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4
Tel.: 76/501-525
Mobil: 70/7028-403, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés megye

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976

B-A-Z megye

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapest

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megye

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323
e-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron megye

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megye

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
Fax: +36 36 323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megye

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Email: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád megye

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu

Baranya Megyei Békéltető testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,
e-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Pest megye

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.ph

Somogy megye

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-311-750
e-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna megye

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 0630-6370-047
Fax: 06-74-411-456
e-mail: kamara@tmkik.hu

Vas megye

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
e-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém megye

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu


Zala megye

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekeltetes.hu/

Tájékoztatjuk, hogy az ÁFA törvények 169. paragrafus dc) pontjának új, 2020. július 1.-től hatályos előírása alapján ADÓSZÁMMAL RENDELKEZŐ CÉGEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK ESETÉBEN SZÁMLÁT KIZÁROLAG ABBAN AZ ESETBEN TUDUNK KIÁLLÍTANI, AMMENNYIBEN AZ ADÓSZÁMÁT MEGADJA.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Leányvári Kft.(4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 39.) adatkezelő által a mokkacukraszda.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Webáruházunkon keresztül bonyolított vásárlások esetében termék csomagolási díjat számítunk fel.